වාක්ය ඛණ්ඩය J

ගෙදර » වාක්ය ඛණ්ඩය J

jack up + නැගිටින්න අපි ටයරය වෙනස් කිරීමට පෙර මෝටර් රථය නංවා ගත යුතුයි.
විහිළුවක් ආශ්චර්යමත් වෙන්න මයික් හැම වෙලේම වැඩ කරද්දී විහිළු කරනවා.
පනින්න සංවාදයක් ඇතුල් කරන්න අප කතා කරන අතරතුර ඕනෑම වෙලාවක පැන පැන යාමට අපට නිදහස.
+ යන්නට පනින්න ඉක්මන්, දුර්වල සිතුවිලි තීරණයක් ගැනීම ඔබ නිගමනයන්ට පැනිය යුතු නැත.

ෆේස්බුක් අදහස්