ප්රතිවිරුද්ධ උදවු ලැයිස්තුව

ගෙදර » ප්රතිවිරුද්ධ උදවු ලැයිස්තුව

ප්රතිවිරුද්ධ වචන සඳහා ළමුන්ගේ පින්තූර

විරුද්ධත්වයන් (හෝ ඇන්ටෝනියම්) විසින් රචනීය ලැයිස්තුව

කාණ්ඩ අනුව

පොදු යොමු ලැයිස්තුව

ප්රතිවිරුද්ධ 2 ප්රතිවිරෝධතා වචන ශබ්දකෝෂ දරුවන්

ෆේස්බුක් අදහස්