පාර සහ වීදි

ගෙදර » පාර සහ වීදි

1 ඒ වීදිය යනු මාර්ග දෙපස පිහිටි නිවාස සමඟ.
අපි පාවිච්චි කරන්නේ වීදිය සදහා මාර්ග නගරවල, නමුත් පාරවල් සඳහා නොවේ.

  • අපේ දෙපැත්තේ දෙපස වාහන වලට යා හැකිය වීදිය.

පාර නගරය සහ රට යන දෙකම සඳහා යොදා ගනී.

  • අපේ දෙපැත්තේ දෙපස වාහන වලට යා හැකිය මාර්ග.
  • පටු සුළං ඇත මාර්ග අපේ ගමේ සිට ඊළඟට.
    (නැහැ ... පටු සුළං වීදිය...)

2. වීදි නාම තුළ අපි වචනය අවධාරණය කරමු පාර, නමුත් කලින් වචනය වීදිය.

  • මරේබෝන් පාර
  • ඔක්ස්ෆර්ඩ් වීදිය.

ෆේස්බුක් අදහස්