අනිත් අයටයි

ගෙදර » අනිත් අයටයි

කවදා ද අනික් එය විශේෂණයකි, එහි බහු පදනමක් නොමැත.

  • කොහෙද? අනික් ඡායාරූප? (නැත ... අන් අය ඡායාරූප?)
  • ඔබට තිබේද? අනික් වර්ණ?

කවදා ද අනික් තනිවම භාවිතයෙන් තනියම භාවිතා කරනු ලැබේ, එයට බහු පදනමක් තිබිය හැක.

  • සමහර ව්යාකරණ ග්රන්ථ වලට වඩා තේරුම් ගැනීමට පහසුය අන් අය.
  • මම පරක්කුයි. ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? අන් අය.

ෆේස්බුක් අදහස්