අඩු හා අඩු

ගෙදර » අඩු හා අඩු

ටිකක් සංසන්දනාත්මකයි කිහිපය (බහු වචන පද වලට පෙර භාවිතා කරනු ලැබේ)
අඩු සංසන්දනාත්මකයි ටිකක් (ඒකකෘතියේ අර්ථ කථනයන්ට පෙර භාවිතා කළ හැකි)

  • කිහිපය ගැටළු/ වඩා අඩුය ගැටලු
  • ටිකක් මුදල/ අඩු මුදල
  • මට තියෙනවා වඩා අඩුය මට තිබුණු ප්රශ්නවලට වඩා ප්රශ්න
  • මම උපයනවා අඩු තැපැල් කරුවෙකුට වඩා මුදල්.

අවිධිමත් ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් සමහර අය භාවිතා කරයි අඩු බහු වචන වලින්

  • මට තියෙනවා අඩු මට තිබුණු ප්රශ්නවලට වඩා ප්රශ්න.

ෆේස්බුක් අදහස්