ද නැත

ගෙදර » ද නැත

අපි පාවිච්චි කරන්නේ සහ එක්කෝ වාක්ය අවසානයේ දී.

අපි පාවිච්චි කරන්නේ පසුව ධනාත්මක ක්රියා පදයේ: අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක්කෝ පසුව සෘණ ක්රියා පදයේ:
• ඒ: Iසතුටුයි. • ඒ: Iමට සතුටු නැහැ.
B: මම සතුටු ද. B: I'එම් නැත සතුටු හෝ, (නැත 'මමමමත් නැහැ ...)
• ඒ: I චිත්රපටය භුක්ති වින්දේය. • ඒ: I උයන්න බෑ.
B: මම භුක්ති වින්දා it ද. B: I හැකිහෝ, (නැත 'මම නොහැකි ය ')
• මරියා වෛද්යවරයෙක්. ඇගේ සැමියා is දොස්තර කෙනෙක් ද. • බිල් රූපවාහිනිය නරඹන්නේ නැත. ඔහු එසේ නොවේ'ටී පුවත්පත් කියවන්න එක්කෝ.

ෆේස්බුක් අදහස්