සහ ඒ සඳහා

ගෙදර » සහ ඒ සඳහා

තුළ මොකක් හරි සිද්ධ වෙනවා
සදහා එය කොපමණ කාලයක් ගතවේදැයි පවසයි

සසඳා බලන්න

  • මගේ තාත්තා රෝහලේ තුළ ගිම්හානය
  • මගේ තාත්තා රෝහලේ සදහා සති හයක් (නොවෙයි සති හයක්)
  • එය වැසි තුළ රාත්රිය සදහා පැය දෙකක් හෝ තුනක්
  • මම එන්නම්, ඔයාව බලන්නම් සදහා මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ පස්වරුව

ෆේස්බුක් අදහස්