පෙර සහ පෙර

ගෙදර » පෙර සහ පෙර

කාලය + පෙර = පෙර කාලයට

  • අවුරුදු දෙකක් පෙර = දැන් වසර දෙකකට පෙර

කාලය + කලින් = පෙර කාල (පෙර කාලයකට පෙර)

  • අවුරුදු දෙකක් කලින් = වසර දෙකකට පෙර

අවුරුදු දෙකක් පෙරමම මගේ ගෙදරට ගිය අවුරුදු දෙකක කාලයක් ගියා කලින්.

ෆේස්බුක් අදහස්