පසු (යෝජනා) - පසුව (ඇලෙක්ස්)

ගෙදර » පසු (යෝජනා) - පසුව (ඇලෙක්ස්)

  1. පසු එය යෝජනා කිරීමකි: ඉන් පසුව එය අර්ථ දැක්විය හැකිය
  • අපි ආපන ශාලාවක ආහාර ගත්තා අනතුරුව චිත්රපටය
  • දැකීමෙන් පසු චිත්රපටයේ අපි ආපන ශාලාවක ආහාර ගත්තා
  1. පසු දැන්වීමේ නොවේ: අපි එය සමාන අර්ථයක් සමඟ භාවිතා නොකරමු පස්සේ, එවිට or එයට පසු
  • අපි සිනමා ශාලාවට ගියා පස්සේ (එවිට/ එයට පසු) අපි ආපන ශාලාවක ආහාර ගත්තා.
    (නැත ... සහ අනතුරුව අපි ආපන ශාලාවක ආහාර ගත්තා)

ෆේස්බුක් අදහස්