වෛද්ය විද්යාව

ගෙදර » වෛද්ය විද්යාව

වෛද්ය විද්යාව


1. ඇස්ප්රීන්
2. ටොපෝස් ෆ්රීස්
3. විටමින්ස්
4. jarabe para la tos

5. ලාඕස් ටැම්
6. පේසිල්ලා පැල්ලා ගාර්න්ගන්ටා
7. ටයිටාස් ඇන්ටිචයිස්
8. aerosol descongestionante, aerosol නාසය
9. ඒකට කමක් නැහැ

10. නුගුවැන්ටෝ
11. ක්රීම්
12. ලයියියොන්
13. cojín de calefacción

14. පැකට් ඩි හීලෝ
15. රුඩේස්

16. පිල්ඩෝරා
17. ටැබ්ලටය
18. කප්සූලා
19. vitamínico
20. කුචරදාන
21. කුචරඩ

ෆේස්බුක් අදහස්