ෙරදි

ගෙදර » ෙරදි

ෙරදි

තුනෙන් එකක් අඩුයි
B ප්ලොරර් ලා ලෙව්සූස්
සී
ඩී චාජර් ලා සැෂේසය

රෙදි සෝදන
F ෆර්
G plier le linge
H accrocher des vêtements
ජයා මිෂී

1 blanchisserie
එක්ස්
3 vêtements foncés
4 panier ද blanchisserie
5 සාක්කුවේ බ්ලැන්චර්සෙරි
6 laveuse / machine à laver
7 détergent à අඩු
8 assouplissant de tissu
9 බ්ලැක්
එක්ස්
11 sécheuse
12 trappe à charpie
13 décolleur statique
14 corde à linge
15 pince
16 ෆේර්
17 ප්ලාන්ච් à repasser
එක්ස්
19 විපරමකි
20 amidon ද pulvérisation
21 පණිවිඩ ප්රක්ෂේපණය
22 පුවරුව
23 cintre
24 ටයිෙරෝර්
25 එජ්ජස්

ෆේස්බුක් අදහස්