ඇකියෝන්ස්

ගෙදර » ඇකියෝන්ස්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ඇසිෂන්ස් ඇල් අලා

ඩොබෝර්ට්, අනුචරයින්

පටිච්ච සමුප්පාදය, කූඩෝඩර්, හියුගා, සැල්ටෝ, බ්ලොක්

පටිච්ච සමුප්පාදය, කූඩෝඩර්, හියුගා, සැල්ටෝ, බ්ලොක්

චාරිකාව, රෙනේන්, ලංසමෙන්ටෝ, මාර්තු, බ්ලොක්

චාරිකාව, රෙනේන්, ලංසමෙන්ටෝ, මාර්තු, බ්ලොක්

කිට්ටුම ප්රචණ්ඩත්වය, අසමිෙන්ටෝ, ටීරෝ, පර්නෝ, ටුවඩාචාරිකාව, සැන්ටෝ, ඩන්ක්, බිට්ටෝ

ලෙෂෝ ඩි ඇන්ඩ් ඩි ඇඩොයිසෙන්ටෝ, ටී්රරෝ, පෝන්ස්, ටැන්කියා ඇලෙක්සැන්ඩර්, ලෝක්, ඩෙපෙඩීඩා

ඇඩියොන්-ටී-ඕවල්, එක්දින, පුට්, චිප.

ඇඩියොන්-ටී-ඕවල්, එක්දින, පුට්, චිප.

චාරිකාව, පසුබිම, ක්රියාකාරකම්, කඳු, දියවැඩියාව, etiqueta, echada, palo, árbitro, juego

චාරිකාව, පසුබිම, ක්රියාකාරකම්, කඳු, දියවැඩියාව, etiqueta, echada, palo, árbitro, juego

චිකිත්සාව, මත්පැන්, මත්පැන්, ඇරාඩෝ, ඇලූවා, කොෂෙචා

චිකිත්සාව, මත්පැන්, මත්පැන්, ඇරාඩෝ, ඇලූවා, කොෂෙචා

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

911 emergence, ප්රංශ, ඇලෙක්සැන්ඩර්, bicicleta අනුවර්තනය, ටොඩ් හචෝ, solo, ආර්චර්, පෙරිස්, බ්ලොග්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

පෝටෝ කැම්නර්, අනෝපර්ස්, ඇලෙක්සැන්ඩර්, ඇලෙක්සැන්ඩර්, එඩිටර්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ඇලිමිමෝ, ලූචා, ෆින්ගර්පන්ට්, රබර්, ෆ්ලූටිස්ටා, ෆොකෝ, බිස්කස්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ටොකේස් ෆේයොසෝස්, වයිට්, රීගල්, ටෙංගෝ, ගිම්නසියා, කැටලෝ, කූල්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Mano en pantalones, manos arriba, colgar, cabezazo, escuchar, aquí, හොලා, චෙස්, ඇල්ටෝ

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Alto cinco, caminata, libro de la historia, asimiento, tarea, hoola aro, salto, caliente, caliente, abrazo, ignore

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ජෙනරල්, ජේ.ජි.ජී., ජිල්, ලෝහාර්, ලෙල්ලාර්, ලෙටෝ, ගත්තෝ, කැන්ගූරු ලිලාර්, පට්ටඩා

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Gato que salta, salto del canguro, retroceso, bola de retroceso, arrodeilla, de rodilla, senoras que bailan, espuma

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ආශ්වාදය, ලාවඩෙරෝ, ඇනොයිඩෝඩෝස්, වාදය, මනෝචිය, ගැඹුරින් කුරුල්ලා, ලෙයාඩා ඩයස්, එස්චා, පෙක්සෙන්ස් මිෆුෆ්ට්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ඊලාන්ග් සෝනර් ලුණුඔන්, රයිඩෝස්මන්ට්, අල්මර්සෝ, මැන්ටිටික්, කාටෝරෝ, ලයෝ, මිනි, එස්පීජෝ, මෙක්ලන්ඩ්, ෆ්රැග්ගෝනා, බොකා,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ආයුඩ්, ඉයයිට්, බීබී, කන්ටි ට්රේසර්, හොර්නඩාව, ශේෂය, ශේෂය, ශේෂ පත්රය

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

තාවකාලික, සේවක භාණ්ඩ, නැත, cabeceo, ruidoso, norollando, una pierna, hacia fuera, pintando,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Pantalones abajo, pantalones arriba, Papperwork, පැට්, පැක් cabeza, පැතලි කපිතාන් බෙරාරා, පැට් ටැක්ක්, පැගර්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ප්ලැටිනම්, කූඩාරම්, සත්ව ඩොමෙස්ටික්, පින්ටා, පිං පෝං, පයින් පෝං, පෝරමය, ප්ලැටෝ ඩයොගෝ, අනුග්රහය, සංකෝචන, බෝල්සිලෝස්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Poema, Poke, caballo උදව්, පොප්, පොටින්, වත්, කුළු බඩු, ටිරා, ටිරර් ඩෙල් පෙලෝ, ඉම්පියුආර්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

පොන්ගල් ලීජෝස්, පොන්ගල් ලා කැපා ලෙජෝස්, පොන්ගල් කැපා, පොන්ගෝ ගුගන්ටේස්, පොන්ගල් ඇල්ෆ්රෙඩ්, පොන්ගෝ ස්පෝට්ස් ලෙයාස්, සන්සුන්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Levantar la mano, llegar, leer, leer, amigos, relajarse

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

රයිඩර්, රිටීටෝ, රෙකෝඩ්ස්, පයිසෝ ඩි ට්රයිසිකල්, ජිනේට්, ඇලිලෝස්, ඩයිනෙට්ස් ඩියුනීස්, RIP, රයිස්, බාර්කෝ මෙසීඩෝරා, රොඩ්ලෝල්, රෝලර් රේසර්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

බාර් රාමු, Funcionamiento, Funcionando, Asustado, Vespa, ප්ලාස්ටික් පෝස්ට්, ඩෙචෙක්ස්, ග්රීටෝ, ස්කබා, සබ්බල්ලිඩර්, බුසෙලෝ

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ෂේක්, ෂැම්පූ, කල්ලිය, රුමේනියා, කොම්ප්රඩෝඩර්, ග්රීටාර්, උද්යෝගී, විහිළුවක්, ප්ලාස්ටික්, සීනි, සින්ට්, සයිඩ්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Sentado, SKIP, trineo, trineo, trineo, dormir, deslizarse, කෙහේද, ස්මැෂ්, ආර්එල් ඩොයිව්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ටෙරාපියා ඩි ලා බෝලා, බානේස්, මුහුදු, පසෝ ඩෝසෝ, රතු, එන්ඩීසා, මෝඩඩුරා, ජෝර්ජ් ටැම්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Jabón, lo siento, clase de español, derramar, escupir, salpicar, බෙල්ජියම, කියුබාව, කියුබාව, මිහාර්, රොබාර්.

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

පෝලෝ, කලවම් කරන්න, ස්ටම්ප්, ස්ටම්ප් පයිස්, ස්ටෙප්, ස්ටෝපෝ, ඉතිහාසය, නිර්වචනය, පුස්තකාලය, උද්භිද උද්යානය, චපර්, පූසා, බාර්ආර්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

නඩාර්, පැද්දුම්, ලාවාඩෝරා ඩි මෙසා, කී්රඩා, ටෝටර් වෝරෝස්, ෆෝටෝස්, හබ්ලර්, බ්රොන්සේඩෝ, ටේටර් පුවරුව, ටෙට්රේට් පුවරුව, ටෙක්සෝ, ක්රි.පූ, ටෙරාපියා බෝල.

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

පන්සල, බුර්ජුස්, ඩිෆෙන්ස්, ටෙරෝ, ටායිනෝ ටයිෙරෝ, යූජීට් ඩි ටි්රරෝ, කොකේක්ලස්, ප්ලාස්ටික් නගර, කොන්ක්රීට්, ඇලෙක්සැන්ඩර්, ලෙෂෝ, ඇලෙක්සැන්ඩ්රා,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

සුදූඩා, පල්ලිය, හසී, ට්රෑම්පොලින්, බොටා බසුරා, ටක්, එල් ටියුරන් ඔන් ගුයිර්රා, කයිඩෝ ඩෝ, ටූන්, ඇගස්ට්, ටෙරසීඩ්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ඩෙටාටාඩෝ, ප්රවීණ, වීඩියෝ ජේගෝ, මැල්වෙස්ටර්, එස්පරර්, එස්පරර්, වික්රමාන්විත, caminar, caminar hacia, caminar en la lina,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Quiera, ලෙලි කැරා, ප්ෙලෝ ඩී ලා colada, ලාවීස් ලෙනෝස්, ෆියුචර් ඩි ඇගුවා, එකල, පෝලෝ මයහාඩෝ, caminata de la carretilla

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

මෙම යන්ත්ර, මෝටර් රථ, වාහනය, මෝටර් රථ, ට්රේප්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ප්රොගර්ට්ඩෝඩෝස්, එසිටිර්, ග්ර්රිට්, යෝග, කූරු, ක්රිමැල්ලා

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

සෝප්, ප්ලැටිනම් ලෙයා, ප්ලේට්, ප්ලීට්, ඩිස්පෙඩීඩා, රෝද, බ්ලෝටෝ ඩී රොටර, රන්වන් ඔෆ් කොනෝනා, විලියම් ක්ව්රේඩෝ, ක්විබැඩෝ, කෝරසෝන් ක්ෙබඩෝඩෝ

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

Cepille, dientes del cepillo, ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, ක්ලමියා, කොලෙස්ටෝස්, කොලඩ් කොහෙන්, කුයිඩෝඩෝ, කාපින්ටෝ,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

කජිරෝ, රතු, කහට, කහ, කහ, කුළුබඩු, ප්ලේප්,

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ආර්ස්ට්රී ඩෙල් සටන්, වැලිඩෝ, කන්ෆුඩ්රැන්ඩෝ, සංවාදය, ගීතය ගෝල්ටේට්, ටොස්, caminata කෑල්ලක්, ප්ලාස්ටික්, වීදිය, කෘමිනාශක, ග්රීටෝ, ආරක්ෂක

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

ගාර්ඩියන්, කෝට්ටේ, කොර්ටෙල් පෝලෝ, ඩේන්සා, අවලංගු කිරීම, ආර්පීඩී, ඩිස්කබිටීඑන්ටෝ, ලාවැප්ලැටෝස්, සබ්බල්ලිඩෝර්, නොක්ස්

මේ පින්තූරයේ පෙනෙන විදිහට

කොන්ක්රීට් කට්ටලයක්, බොක්සිං, බැටරි, ගූගල්, බැටරිස්, මෙනෝස් සෙකස්, බ්ලොග්, ඩිජිටල්,

ෆේස්බුක් අදහස්