03. මගේ / ඔහුගේ / ඇයගේ / ඔබේ, මෙම / මෙම

ගෙදර » 03. මගේ / ඔහුගේ / ඇයගේ / ඔබේ, මෙම / මෙම

මේ මගේ හිසයි. මේක මගේ තොප්පියයි
මගේ තොප්පි මගේ අතට. එය මාගේ හස්තය වේ. එය මගේ හිස මත වේ.

මේ මගේ තොප්පියයි. - ඒක එයාගේ තොප්පියයි
ඔහුගේ හිස ඔහුගේ හිස මත තිබේ.

ඒක ඔයාගේ. එය මේසය මත වේ - මේවා ඔබේ තොප්පි වේ. ඔවුන් මේසය මත තිබේ.
මේ මගේ අත. මේ මගේ දකුණයි. මේක මගේ වම් අත.
ඒවා ඔබගේ අත්. එය ඔබගේ දකුණතයි. එය ඔබගේ වම් අත.

ෆේස්බුක් අදහස්