එළිමහන් විනෝදාස්වාදය

ගෙදර » එළිමහන් විනෝදාස්වාදය

OUTDOOR RECREATION

කඳවුරු බැඳීම


1. කූඩාරම
2. ගමන් මල්ල
3. නිදන බෑගය
4. කූඩාරම්
5. හැප්පෙන්න
6. වෙසක් කූඩුව
7. කඳවුරු උදුන

B. ඇවිදීම


8. ඇවිදීමේ බූට්
9. 10. ගමන් සිතියම

C. කඳු නැගීම


11. ඇවිදීමේ බූට්

ඩී. පර්වත කඳු තරණය


12. කඹය
13. පටි

උයනක්


14. (චාරිකා) බ්ලැන්කට්
15. තාපය
16. විනෝද චාරිකා

ෆේස්බුක් අදහස්