මුහුණ, කෙස්

මගේ මුහුණ

මානව සිරුර
ශරීරය කොටස්


මගේ මුහුණ ස්පර්ශ කරන්න,
මගේ නහය,
මගේ ඇස් ස්පර්ශ කරන්න,
ඇහිබැමි.
මගේ කන්,
මගේ නිකට අල්ලන්න.
දැන් ඔබ දන්නවා, මම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මුහුණ

නළල, කම්මුල, චින්, කන්, ඇස්, නාසය, නාස්තිය
මුඛ, පැඩිල්ල, රැවුල, උඩු රැවුල, ඩම්ප්
රැලි, හකු

ඇහිබැමි, අයිසිලයි
ඇසේ, නියපොතු

තොල්, දත්, දිව

කෙස්

විස්තර කිරීම කෙස් | පින්තූර ශබ්දකෝෂය

කළු, කළු (e), දුඹුරු, සාධාරණ
ඉඟුරු, අළු, රැල්
දිග, කෙටි, කෙලින්
රැලි සහිත, රැලි සහිත, වාඩි වී ඇත