සතුන්, සුරතල් සතුන්

ලෙඩුන් සහ පෙට්ස්

සතුන්

1. නරියා 2. පොසෙප්පයින් a. පෙති

1. නරියා

2. පොසෙප්පයින් a. පෙති

3. raccoon 4. වෘකයන්-වෘකයන්

3. රාකියුං

4. වෘකයන්-වෘකයන්

5. මූසා a. උණ්ඩ

5. මූසා a. උණ්ඩ

6. මුවා. පැතලි 7. දුකයි

6. මුවා

ඒ. කුර

7. දුකයි

8. මූසික-මීයන් 9. චිප්මන් 10. මීයන් 11. ලේසර් 12. හාවා

8. මූසික මයිස්

9. සිප මස්

10. මීයා

11. ලේනුන්

12. හාවා

13. ගූෆර් 14. බීවර් 15. වවුලා

13. ගූෆර්

14. බීවර්

15. වවුලා

16. ස්කොක් 17. කතාව

16. ස්කොක්නය

17. කතාව

18. බූරුවා 19. මී හරක්

18. කොටළුවා

19. මී හරක්

20. ඔටුවා 21 ග්රහණය ලලාමා

20. ඔටුවා

ඒ. උඹලා

21. ලලාමා

22. අශ්වයෙක්. වලිගය 23. හිනිපෙත්තකි. පොනි

22. අශ්වයෙක්. වලිගය

23. ගොතටුවකි

24. පොනි

25. ආමන්ඩඩෝල් 26. කැන්ගරු මල්ලක්

25. ආමර්ඩිලෝ

26. කැන්ගරු මල්ලක්

27. දිවියා. ලප

27. දිවියා. ලප

28. ජිරාෆ්ය

28. ජිරාෆ්ය

29. බයිසන්

29. බයිසන්

30. අලි බෑ. කඳ

30. අලි ඇතුන්

ඒ. සාගරය

බී. කඳ

31. ටයිගර් a. පාදය 32. සිංහයා මඤ්ඤා

31. කොටි

ඒ. පැටියා

32. සිංහයා

ඒ. මඤ්ඤා

33. හිපපොටේමස් 34. හයිනා 35. රයිනෝසරස් a. නලාව

33. හිපපොටේමස්

34. හයිනා

35. රයිනෝසරස් a. නලාව

36. zebra a. ඉර ඇත

36. සිඹ්රා

ඒ. ඉර ඇත

37. කළු පැහැති නියපොතුය

37. කළු පැහැති නියපොතුය

38. ග්රිසී වලසා

38. ග්රිසී වලසා

39. හිම වලසා 40. koala (bear) 41. පැන්ඩා

39. හිම වලහා

40. koala (bear)

41. පැන්ඩා

42. වඳුරු 43. චිම්පන්සියේ 44. Gibbon

42. වඳුරා

43. චිම්පන්සියයි

44. Gibbon

45. බැබූන් 46. ඔරේන්ජුටා

45. බැබූන්

46. ඔරේන්ජුටා

47. ගෝරිල්ලා

47. ගෝරිල්ලා

48. ඇන්ටිටීටර්

48. ඇන්ටිටීටර්

49. පණුවා 50. ස්ලූව්

49. පණුවා

50. ස්ලූව්

සුරතල් සතුන්

51. cat a. රැවුල් සිත්තම් 52. බළල් පැටියා

51. බළලා

ඒ. රැවුල්

52. බළල් පැටියා

53. බල්ලා 54. පැටියෝ 55. හැම්ඩර්

53. බල්ලා

54. පැටියෙක්

55. හැම්ඩර්

56. ජර්බල් 57. ගිනී ඌරන්

56. ගර්බල්

57. ගිනී ඌරන්

මාළු, මුහුදු සතුන්, උරගයින්

මුහුදු ජීවීන්ගේ පින්තූර: ළමුන් සඳහා මුහුදු සතුන්

මාළු පින්තූරය

1. කොළපාට a. ෙෆේ. සිල් සී. වලිගය 2. බාස් 3. සැමන්
1. කොළපාට a. ෙෆේ. සිල් සී. වලිගය
2. බාස්
3. සැමන්
4. මෝරුන් 5. රතු පාටය 6. තලපතා
4. මෝරා
5. ෆ්ලන්ඩර්
6. තලපතා
7. ඇටසැකිලි 8. මුහුදු අශ්වයා
7. ආඳා
8. මුහුදු අශ්වයා

මුහුදු සත්වයින්

9. තල්මහ
9. තල්මහ
10. ඩොල්ෆින්
10. ඩොල්ෆින්
11. මුද්රා තබන්න. ප්ලැටිනම් 12. ජෙලිෆිෂ් 13. විවරය
11. මුද්රාව
ඒ. පිතිකරු
12. ජෙලිෆිෂ්
13. විවරය
14. මුහුද සාගරය
14. මුහුද සාගරය
15. පොකිරිස්ටර් නියපොතුව 16. කකුළුවා
15. පොකිරිස්ටර් නියපොතුය
16. කකුළුවා
17. බූවල්ලා a. දඹදෙණිය
17. බූවල්ලා
ඒ. දඹදෙණිය
18. ඉස්සන්ගේ 19. Mussel 20. clam
18. කුනිස්සා
19. මදුරු
20. clam
21. 22 කපනයයි. ඔයිස්ටර් 23. ගොළු බෙල්ලා
21. ස්කැලප්
22. බෙල්ලා
23. ගොළු බෙල්ලා
21. 22 කපනයයි. ඔයිස්ටර් 23. ගොළු බෙල්ලා
24. තාරකාව
25. දැල්ලා

C. උභයජීවී සහ උරගයන් ගේ පින්තූර

26. කැතයි. ෂෙල් 27. කැස්බෑවා 28. ඇලිගියාටර් 32. ටැප්පොල් 33. ගෙම්බා

26. කැතයි. ශෙලය
27. කැස්බෑවා
28. ඇලිගැටයා
32. ටැප්පෝල්
33. ගෙම්බා

29. කිඹුලන් 30. කටුස්සෝ 34. සාලමන්ඩර්
29. කිඹුල්
30. කටුස්සෝ
34. සාලමන්ඩර්
31. iguana 35. සර්පයින් 36. නයිට්කෙක්ස්. නයි නමින්. බෝ සාන්තකය

31. ඉගුවානා
35. සර්පයා
36. ස්ටැවල්නැකි
37. නාගයෙක්
38. බෝ සාන්තකය

පක්ෂීන්

පක්ෂීන්

1. රොබින් a. කූඩුව b. බිත්තර 2. නිල් ජයි a. දක්ෂිණ b. වලිගය. පිහාටු
1. රොබින් a. කූඩුව b. බිත්තරය
2. නිල් ජයි a. දක්ෂිණ b. වලිගය. පිහාටු
3. කාදිනල් 4. හුරුබුහුටි
3. කාර්දිනල්
4. හුරුබුහුටි
5. pheasant 6. වළාකුල
5. සැවුලා
6. වළාකුල
7. ගැවසෙනවා
7. ගැවසෙනවා
8. ගේකුරුල්ල 9. කෑදරක හොටයි
8. ගේ කුරුල්ලාව
9. කෑදරක හොටයි
10. 11 ගිල දමන්න. පරෙවියා 12. බිස්නස් 13. හකෙක්
10. ගිල දමන්න
11. පරවියා
12. බකමූණෝ ය
13. හකෙක්
14. රාජාලියෙක්. නියපොතුව 15. කැනරි 16. කොකේටෝ 17. කැරට් 18. කථාව
14. රාජාලි
ඒ. නියපොතුය
15. කැනරි
16. කෝකෝටෝ
17. ගිරවා
18. කථාව
19. තාරාවෙක්. 20 බිල්පත. ඩොක්ලින් 21. හූස් 22. හාවා
19. තාරාවෙක්. පනතක්
20. තොල
21. පාත්තයා
22. හාවා
23. ෆ්ලෙමින්ගෝ 24. දොඹකරය
23. ෆ්ලෙමින්ගෝ
24. දොඹකරය
25. කොට්ටයක්
25. කොට්ටයක්
26. පෙලිකන් 27. මොර්දෙකයි
26. පෙලිකන්
27. මොර්දෙකයි
28. පෙන්ගුයින් 29. මාර්ග ධාවන 30. පැස්බරුන්
28. පෙන්ගුයින්
29. මාර්ග ධාවන තරඟය
30. පැස්බරුන්

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

ක්ෂණික, උතුරු දුටු උල්පත්, ඔයිස්ටැක්චර්, ටර්න්, කේට්,

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

ඇල්බට්රොස්, ටුක්න්, ෆොකොන්, මහා අං සහිත බූවෙක්, හේපොන්

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

condor, eagle, penguin, pelican, shork

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

මල් පැටවුන්, පැස්ටින්, ෆ්ලැමින්ගෝ,

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

තුර්කිය, ගිනි කයිට්, ගස්,

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

pheasant, කිකිළිය, කුකුළා

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

චිකන්, ගෙම්බා, පරෙවියා, තාරා

පක්ෂීන් සඳහා උදාහරණ

යුරෝබින් රොබින්, ෆින්ච්, රන්වන් පැහැය, ගිලිනුච්, එස්ඩ්රෝ, නෝනිංගේල්, ගිලෝව, කිංෆිෂර්, මැපි

ෆාම්, ෆාම් සතුන්

ගොවිපොළවල් හා ගොවිජන සතුන්

1. ගොවිපල 2. (එළවළු) උද්යානය 3. ස්මාර්ක්ක්රෝ 4. බෝග 5. වාරිමාර්ග පද්ධතියකි
1. ගොවිපල
2. (එළවළු) වත්ත
3. සිහිනෙන්
4. බෝග
5. වාරිමාර්ග පද්ධතියකි
6. අාර් ඒන් 7. 8 යාත්රාව. ස්ථාවර 9. පිසිනු ලබන්නේ 10. වින්ග්ෆෝක් 11. බාර්යාර්ඩ්
6. අාර් ඒන්
7. සෙමෙන්
8. ස්ථාවර
9. පිදුරු
10. පිස්සෙක්
11. බාර්යාර්ඩ්
12. pigpen / සුරතල් සතුන් 13. ක්ෂේත්ර 14. 15 ඒකාබද්ධ කරන්න. තෘණ
12. පිග්නෙන් / ඌරන්
13. ක්ෂේත්රයයි
14. සංයුක්ත වේ
15. තෘණ
16. පළතුරු වතු 17. පළතුරු ගස්
16. පළතුරු වතු
17. පළතුරු ගස්
18. ගොවියා 19. කුලියට ගත්තා
18. ගොවියා
19. කුලියට ගත්තා
20. චිකන් කොක්කු 21. කිකිළියක්
20. කුකුල් මස්
21. කිකිළියක්
22. 23 වැටයකි. ට්රැක්ටර්
22. වැටක්
23. ට්රැක්ටර්
24. කුකුළා 25. කුකුළු මස් / කිකිළිය 26. චිකන්
24. කුකුළා
25. චිකන් / කිකිළිය
26. චිකන්
27. තුර්කිය 28. එළු 29. ළමයෙක් 30. බැටළුවන් වන 31. බැටළු
27. කළුකුමා
28. එළු
29. ළමයා
30. බැටළුවන්
31. බැටළු
32. දිලීර (කිරි) එළදෙන 33. වසු පැටවුන්
32. ගොනා
33. (කිරි) ගව
34. වසු පැටවුන්
35. අශ්වයින් 36. ඌර් 37. පැඟිරි
35. අශ්වයායි
36. ඌරෙක්
37. පැඟිරි

කෘමීන්

නාසා ආයතනය

31. 32 පියාඹනවා. මදුරුවෝ 33. මැක්කෝ 34. ගිනිකන්ද / අකුණු බැටයා
31. පියාසර කරන්න
32. මදුරුවෝ
33. ගොල්ලො
34. ගිනිකන්ද / අකුණු බැටයා
35. සලබයා 36. වෙස්මුනු
35. සලබයා
36. වෙස්මුනු
37. මකුළුවා a. වෙබ් 38. ලයික්බග් 39. බඹර
37. මකුළුවා a. වෙබ්
38. ඉස්සර
39. බඹර
40. ටික් 41. මිනිහෙක්. බීච්. දළඹු a. cocoon
40. ටික්
41. මිනිහෙක්. බීච්
42. දළඹු a. cocoon
43. සමනලයා 44. කාංචන කාරකය 46. කුරුමිණියා
43. සමනලයා
44. ලෙවකලා
46. කුරුමිණියා
45. කූඹියා
45. කූඹියා

47. තෛයිසිකලය
48. කැරට් / කැරපොත්තන් 49. ගෝනුයි
48. රෝච් / කැරපොත්ත
49. ගෝනුයි
50. ශතවර්ෂය 51. නැමදුම් නැඹුරුව 52. ක්රිකට්
50. ශතවර්ෂයකි
51. පැල්පත්වල
52. ක්රිකට්

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

කෘමීන්ගේ උදාහරණ

වතුර කොල්ලය, ඇට්ලස් සලබයා, දුනු-වෘන්ත වෘන්තය, මන්ටයිඩ්, කුරුල්ලා

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

සෙක්ටන් කුරුමිණියා, කහ ජැකට්, හොටල්, අශ්වයා, බම්බලිබේ, පෙරදිග කුකුළා, ගම්මිරිස්, මැටි බත්, දැවැන්ත වතුර බග් (ඊස්එස්එස් සමග) කොකාෆර්, සීකada, රාජකීය සමනලයා, මහා හරිත බුෂ් ක්රිකට්,

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

ෆ්ලැයා, කුකුළා, මිමී, මස්කට්, ගෘහස්ථ කුරුමිණියා, මැස්සන්, පියාඹන, ටේස්සේ ෆ්ලයිට්, තිට්ටයිට්, ලයිස්තුවේ කුරුමිණියා, පලිහ බග්

ආක්රමණකාරයන්ගේ උදාහරණ

ආක්රමණකාරයන්ගේ උදාහරණ

ටික්, කකුළු මකුළුවෙක්, ජල මකුළුවෙක්, වත්ත මකුළුවෙක්, රතු-දිලිසෙන ටරන්තුලම්, ගෝනුයි