මුදල

මුදල

කාසි

නම

වටිනාකම

ලියා ඇත්තේ:

1 සතයක්
2 නිකල්
3 ඩයිම්
4 කාර්තුව
5 අර්ධ ඩොලර්
6 රිදී ඩොලර්
එක සතයක්
සත පහක්
සත දහයයි
ශත විසි පහ
සත පනහයි
ඩොලර් එකයි
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

මුදල්

නම

අපි සමහර විට කියනවා:

වටිනාකම

ලියා ඇත්තේ:

7 (එක) ඩොලර් බිල්
8 ඩොලර් බිල 5 ක්
9 ඩොලර් දහය බිල
10 විසි ඩොලර් බිල
11 ඩොලර් පනස් බිල්පතක්
12 (එක්-) ඩොලර් බිල බිලියනයක්
එකක්
පහක්
දහයයි
විසිහතරකි
පනස්දෙනෙකි
සියයක්
ඩොලර් එකයි
ඩොලර් පහයි
ඩොලර් දහයයි
ඩොලර් විස්සකි
ඩොලර් පනහයි
ඩොලර් සියයක්
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00