ක්ලැරින් ගැටළු සහ අහෝසි

ක්ලැරින් ගැටළු සහ අහෝසි

1-2 දිගු කෙටි
3-4 දැඩි - ලිහිල් / බැමි
5-6 විශාල / විශාල - කුඩා
7-8 high-low
9-10 විසිතුරු සරල
11-12 බර ආලෝකය
13-14 අඳුරු ආලෝකය
15-16 පුළුල් - පටු
17 පැල්ලම් කරපටි
18 ripped / ඉරිත සාක්කුව
19 කැඩුණු සිප්පර්
20 අතුරුදහන් බොත්තම
21 සායනය කෙටි කරන්න
22 දිගු කරන්න
23 ගන්න ජැකට්ටුව
24 කලිසම් ය
25 සවි කිරීම / අලුත්වැඩියා කිරීම