නගරය වටා ටවුන්, නගරය

ස්ථානය වටා ටවුන්


1 බේකරි
2 බැංකුව
3 බාබර් සාප්පුවක්
4 පොත් සාප්පුව
5 බස් නැවතුම්පොළ
6 කැන්ඩි ගබඩාව
7 කාර් නියෝජිතත්වය
8 කාඩ් ගබඩාව
9 ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය / දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය
10 පිරිසිදු කරන්නන් / වියලි පිරිසිදුකාරක
11 සායනය
12 ඇඳුම් සාප්පුව
13 කෝපිහල
14 පරිගණක සාප්පුව
15 පහසු සාප්පුව
16 පිටපත් මධ්යස්ථානය


17 රස කෑම / ඩී
18 දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාව
19 වට්ටම් ගබඩාව
20 ඩෝනට් සාප්පුවක්
21 ඖෂධ ගබඩා / ෆාමසිය
22 ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ
23 ඇස් දෘෂ්ටි මධ්යස්ථානය / දෘෂ්ටි විශේෂඥ
24 ක්ෂණික ආහාර අවන්හල්
25 මල් සාප්පුවක් / මල්
26 ගෘහ භාණ්ඩ සාප්පුවක්
27 ගෑස් පිරවුම්හල / සේවා ස්ථානය
28 සිල්ලර වෙළඳසැල


1 කොණ්ඩය
2 දෘඩාංග ගබඩාව
3 සෞඛ්ය සමාජය
4 රෝහල
5 හෝටලය
6 අයිස්ක්රීම් සාප්පුවක්
7 ආභරණ වෙළඳසැල
8 ලොන්ඩ්රොම්
9 පුස්තකාලය
10 මාතෘ සාප්පුව
11 motel
12 සිනමා ශාලාව
13 සංගීත සාප්පුව
14 නිය සිඳ්රාලය
15 උද්යානය
16 pet shop / pet store


17 ඡායාරූප සාප්පුවක්
18 පීසා සාප්පුව
19 තැපැල් කාර්යාලය
20 අවන්හල
21 පාසල
22 සපත්තු සාප්පුව
23 (සාප්පු) වෙළඳ සංකීර්ණය
24 සුපිරි වෙළඳසැල
25 සෙල්ලක්කාර ගබඩාව
26 දුම්රිය ස්ථානය
27 සංචාරක නියෝජිතායතනය
28 වීඩියෝ සාප්පුව

නගරය

1 උසාවිය
2 ටැක්සි / කැබ් / බදුිකබ්
3 ටැක්සි පහසුකම
4 ටැක්සි රියදුරු / කැබ් රියදුරු
5 ගිනි නිවීමේ ඒකකය
6 කුණු කූඩය
7 නගර ශාලාව
8 ගිනි අනතුරු ඇඟවීමේ කොටුව
9 තැපැල් පෙට්ටිය
10 මලාපවහන
11 පොලිස් ස්ථානය
12 බන්ධනාගාරය
13 මගී වේගය
14 වීදිය
15 වීදි ආලෝකය
16 රථ ගාස්තුව
17 මීටරය
18 නැවතුම් මැද
19 කසළ ට්රක් රථ
20 උමං මාර්ග
21 උමං දුම්රිය ස්ථානය


22 ප්රවෘත්ති පත්ර
23 රථවාහන ආලෝකය / රථවාහන සංඥා
24 වෙන් කිරීම
25 පොලිස් නිලධාරියා
26 හරස් මාර්ගයක්
27 පදිකයාය
28 අයිස්ක්රීම් ටක්
29 සීමා කිරීම
30 නැවැත්වීමේ ගරාජය
31 ගිනි නිවන මධ්යස්ථානය
32 බස් නැවතුම්පොළ
33 බස්
34 බස් රියදුරු
35 කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල
36 පොදු දුරකථන
37 වීදි සංඥාව
38 කෝෂය
39 යතුරු පැදියක්
40 වීදි විකුණුම්කරු
41 ඩ්රයිව්-වින්ඩෝස් කවුළුව