නිදනකාමර සඳහා

පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය

ළමා නිදන කාමරය

පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය

නිදන කාමරය

1 නාස්තිය, 2 නිෂ්ඵල, 3 සබන්
4 සබන් කෑමක්, 5 සබන් ඩිස්පෙන්සර්, 6 (නාන කාමර) සින්ක්
7 වාසස්ථාන, 8 වෛද්ය කැබිනට්, 9 කැඩපත
10 කුසලාන, 11 දත් බුරුසු, 12 දත්බුරු රඳවනය
13 විද්යුත් දත් බුරුසු, 14 කෙස් වියළුම
15 රාක්කය, 16 හැම්පර්, 17 පංකා
18 නාන ටවල්, 19 අත් ටවල්, 20 සෝදා ප්ලේට් / ෆේස්කොට්
21 ටවල් රාක්ක, 22 ප්ලාන්ටර්, 23 වැසිකිළ බුරුසු
24 වැසිකිළි කඩදාසි, 25 වායු නැවුම් කරන, 26 වැසිකිළි
27 වැසිකිළි ආසනය, 28 ෂවර්, 29 ෂවර් හිස
30 ෂවර් තිරය, 31 නාන තටාක / නානකාමරය
32 රබර් මැට්, 33 කාණු, 34 ස්පොන්ජ්
35 නාන පියන, 36 පරිමාණය

නිදන කාමරය

පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
1. ඇඳක්
2. හිස පටි
3. කොට්ටය
4. කොට්ටය
5. සවි කර ඇති පත්රය
6. (පැතලි) පත්රය
7. පොරවනය
8. විදුලි බ්ලැන්කට්ටුවක්
9. දූවිලි උඩු
10. ඇඳ ඇතිරිලි
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
11. සන්නාහය / ඇඳුම
12. පා පුටුවයි
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
13. අන්ධයි
14. රාත්රි මේසය / රාත්රි භාගය
15. බල්බ ඔරලෝසුව
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
16. ඔරලෝසු රේඩියෝවක්
17. ලාච්චු)
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
18. කැඩපත
19. ආභරණ පෙට්ටිය
20. ඇඳුම් / කාර්යාංශය
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
21. නිවුන් ඇඳක්
22. මෙට්ට
23. පෙට්ටි වසන්තය
24. ද්විත්ව ඇඳක්
25. වඩාත් සැප පහසු ඇඳක්
26. king size ඇඳක්
27. ගොඩබිම් ඇඳක්
28. ට්රණ්ඩාර් ඇඳක්
පින්තූර ශබ්දකෝෂය / ස්ථානය / නිදන කාමරය
29. ඩිෆෙන් ඇඳ / පරිවර්තිත සෝෆා
30. දින ඇඳක්
31. ඇඳක්
32. ජල ඇඳක්
33. වියන් ඇඳක්
34. රෝහල් ඇඳක්