අපරාධ හා අක්රමිකතා

අපරාධ හා අක්රමිකතා


1 රථ අනතුරක්
2 ගින්න
3 පිපිරීම
4 කොල්ලය
5 සොරකම්
6 දඩයම් කිරීම
7 පැහැර ගැනීම
8 අහිමි දරුවා
9 කාර්පයෙක්
10 බැංකු කොල්ලය
11 ප්රහාරය
12 මිනීමැරුම
13 විදුලිය විසන්ධි කිරීම
14 ගෑස් කාන්දුවක්
15 ජල ප්රධාන විවේකය
16 කඩා වැටුණා
17 රසායනික අපවිත්රකම්
18 දුම්රිය ධාවනය
19 වන්දනාව
20 කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වය
21 බීමත්ව රිය පැදවීම
22 මත්ද්රව්ය ගනුදෙනු