වෛද්ය

වෛද්ය විද්යාව


1. ඇස්ප්රීන්
2. සීතලයි
3. විටමින්
4. කැස්සකින්

5. කැස්ස කපා
6. උගුර,
7. ප්රතිදේහ පෙති
8. දිලීර නාශක ඉසින / නාසික ඉසින
9. ඇස අඩුයි

10. සුවඳ විලවුන්
11. කීම්
12. ෙලෝෂන්
13. උණුසුම් පෑඩ්

14. අයිස් ඇසුරුමයි
15. රෝද පුටුවකි

16. සපති
17. ටැබ්ලටය
18. කැප්සියුලයි
19. කපනයයි
20. තේ හැන්දක
21. tablespoon