කෘමීන්

නාසා ආයතනය

31. 32 පියාඹනවා. මදුරුවෝ 33. මැක්කෝ 34. ගිනිකන්ද / අකුණු බැටයා
31. පියාසර කරන්න
32. මදුරුවෝ
33. ගොල්ලො
34. ගිනිකන්ද / අකුණු බැටයා
35. සලබයා 36. වෙස්මුනු
35. සලබයා
36. වෙස්මුනු
37. මකුළුවා a. වෙබ් 38. ලයික්බග් 39. බඹර
37. මකුළුවා a. වෙබ්
38. ඉස්සර
39. බඹර
40. ටික් 41. මිනිහෙක්. බීච්. දළඹු a. cocoon
40. ටික්
41. මිනිහෙක්. බීච්
42. දළඹු a. cocoon
43. සමනලයා 44. කාංචන කාරකය 46. කුරුමිණියා
43. සමනලයා
44. ලෙවකලා
46. කුරුමිණියා
45. කූඹියා
45. කූඹියා

47. තෛයිසිකලය
48. කැරට් / කැරපොත්තන් 49. ගෝනුයි
48. රෝච් / කැරපොත්ත
49. ගෝනුයි
50. ශතවර්ෂය 51. නැමදුම් නැඹුරුව 52. ක්රිකට්
50. ශතවර්ෂයකි
51. පැල්පත්වල
52. ක්රිකට්

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

කෘමීන්ගේ උදාහරණ

වතුර කොල්ලය, ඇට්ලස් සලබයා, දුනු-වෘන්ත වෘන්තය, මන්ටයිඩ්, කුරුල්ලා

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

සෙක්ටන් කුරුමිණියා, කහ ජැකට්, හොටල්, අශ්වයා, බම්බලිබේ, පෙරදිග කුකුළා, ගම්මිරිස්, මැටි බත්, දැවැන්ත වතුර බග් (ඊස්එස්එස් සමග) කොකාෆර්, සීකada, රාජකීය සමනලයා, මහා හරිත බුෂ් ක්රිකට්,

කෘමීන් සඳහා උදාහරණ

ෆ්ලැයා, කුකුළා, මිමී, මස්කට්, ගෘහස්ථ කුරුමිණියා, මැස්සන්, පියාඹන, ටේස්සේ ෆ්ලයිට්, තිට්ටයිට්, ලයිස්තුවේ කුරුමිණියා, පලිහ බග්

ආක්රමණකාරයන්ගේ උදාහරණ

ආක්රමණකාරයන්ගේ උදාහරණ

ටික්, කකුළු මකුළුවෙක්, ජල මකුළුවෙක්, වත්ත මකුළුවෙක්, රතු-දිලිසෙන ටරන්තුලම්, ගෝනුයි