ගෘහ භාණ්ඩ, ළදරු නිෂ්පාදන, ෙපට්ටි ෆුඩ්

ගෘහ භාණ්ඩ, ළදරු නිෂ්පාදන සහ ෙපට්ටි ෆුඩ්

කඩදාසි නිෂ්පාදන

1 නැප්කින්
2 කඩදාසි කෝප්ප
3 පටක
4 ප්ලස්
5 කඩදාසි තැටි
6 කඩදාසි තුවා
7 වැසිකිළි කඩදාසි

ගෘහස්ත අයිතම

8 සැන්ඩ්විච් බෑග්
9 කුණු බෑග්
10 සබන්
11 දියර සබන්
12 ඇලුමිනියම් තීරු
13 ප්ලාස්ටික් එ්ලාකාරය
14 ඔප දැමූ කඩදාසි

බේබි නිෂ්පාදන

15 ළදරු ධාන්ය වර්ග
16 ළදරු ආහාර
17 සූත්රය
18 වයිප්ප
19 (ඉවත දමන) ඩයපර්ස්

සුරතල් සතුන්ගේ ආහාර

20 සත්ව ආහාර
21 සුනඛ ආහාර