පලතුරු

පලතුරු

1 ඇපල්
2 පීච්
3 pear
4 කෙසෙල්
5 කෙසෙල්
6 plum
7 ඇප්රිකොට් ඇටයේ
8 නෙක්ටරීන්
9 කිවි
10 පාප්පය
11 අඹ
12 අත්තික්කා
13 පොල්
14 අලිගැටපේර
15 කැන්ටලෞප්
16 මීපැණි (කොමඩු)
17 ඩ්රයිව්
18 අන්නාසි
19 මිදි ගෙඩි
20 ලෙමන්
21 හුණු
22 තැඹිලි
23 ටැංජරීන්
24 මිදි
25 තම අස්වන්න
26 සිදුරු
27 දිනයන්
28 මුද්දරප්පලම්
29 ගෙඩි
30 raspberries
31 බ්ලූබෙරීස්
32 ස්ට්රෝබෙරි

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

1 ටැංජරීන්

2 මිදි ගෙඩි

3 ලෙමන්

4 හුණු

5 තැඹිලි

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

6 මිදි

7 අන්නාසි

8 කෙසෙල්

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

9 මී පැණි කොමඩු

10 අලිගැටපේර

11 කිවි

12 පාප්පය

13 අඹ

14 ඇප්රිකොට් ඇටයේ

15 තරු

16 පීච්

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

21 ඇපල්

22 pear

23 ඩ්රයිව්

24 plum

25 ස්ට්රෝබෙරි

රාස්බෙරි

බ්ලූබෙරි

28 රේඛාව

29 චෙරි

17 මුද්දරප්පලම්

18 අත්තික්කා

19 ඩ්රේන්

20 දිනය

පලතුරු - ආහාර - පින්තූර ශබ්දකෝෂය

නට්ස්

30 hazelnut

31 walnut

32 පොල්

33 බ්රසීලියානු නට්

34 ඇමන්ඩ්

35 රටකජු

36 කජු