සාප්පු සවාරි

සාප්පු සවාරි


මිලදී ගැනීම
B ආපසු එන්න
C හුවමාරුව
ඩී උත්සාහ කරන්න
ඊ ගෙවයි
F ගැන යම් තොරතුරු ලබා ගන්න

1 විකිණුම් සලකුණ
2 ලේබලය
3 මිලක්
4 රිසිට්පත
5 වට්ටම
6 ප්රමාණය
7 ද්රව්ය
8 care උපදෙස්
9 සාමාන්ය මිල
10 විකුණුම් මිල
11 මිල
12 විකුණුම් බද්ද
13 මුළු මිල