පරිසර, බලශක්ති

පරිසරය හා බලශක්තිය


1. වනාන්තර / දැව
2. විල
3. භූමිය

4. කන්දයි
5. නිම්නයයි

6. ඇල්ල
7. පිපිඤ්ඤා

8. කඳුකරය
9. ක්ෂේත්රයයි
10. ඇළ / ගංගා
11. පොකුණ

12. සානුව
13. කඳුකරය
14. සැහැල්ලුයි
15. ගඟේ
16. වේල්ල

17. කාන්තාරය
18. ඩයින්

19. වනාන්තරය
20. මුහුදු වෙරළට
21. බොක්
22. සාගරය
23. දිවයින

24. වායු දුෂණය
25. අම්ල වැස්ස
26. විෂ අපද්රව්ය
27. විකිරණය
28. ජල දූෂණය

29. තෙල්
30. (ස්වාභාවික) ගෑස්
31. ගල් අඟුරු
32. සුළං
33. න්යෂ්ටික ශක්තිය
34. සූර්ය ශක්තිය
35. ජල විදුලි බලය