වර්ණ

රේන්බෝ ගීතය

නිල්, තැඹිලි, රෝස සහ කොළ.
කහ සහ දම් සහ රතු.
මට දේදුම්බු දැකිය හැකිය,
දේදුම්බු බලන්න
මගේ හිසට ඉහළින්.

1.red
2. කහ
3 වර්ණය
4. තද නිල්
5. හරිත
6. දම් පාටයි

8.brown
එච්
එම්
11. අළු
12. රෝස